لند اسکیپ

بازدید: 138

لند اسکیپ  (LandScape) یا منظر به نحوه ادغام ویژگی های طبیعی زمین با عناصر مصنوعی برای خلق جذابیت بصری و زیبایی شناختی گفته میشود.

نظرات